Білети 2012 НОВІ

Білет 1

1.         Які нові ідеї використовує атомна фізика на відміну від класичної фізики?

2.         Чому хвильовий пакет не може бути вдалою моделлю елементарної частинки.

3.         Знайти абсолютне значення орбітального моменту для електронів в атомі ,що знаходяться в s-,p-,d-станах.

4.         Як  відрізнити фото електрони ,оже –електрони та електрони віддачі  для ефекту Комптона ?

5.         Враховуючи особливості енергії  взаємодії електронів в ідеальних кристалах ,пояснити спектр їх енргій.

 

1.         Які нові ідеї використовує атомна фізика на відміну від класичної фізики?

Атомна фізика - це pоздiл фізики, у якому вивчається електронна будова атомів, молекул та конденсованого стану речовини. В атомній фізиці розглядаються такі питання: складові частини атома, взаємодія між ними, їхній pух, будова електронних оболонок атомів, електричні, магнітні та оптичні властивості атомів, здатність атомів об'єднуватись один з одним у молекулах, здатність атомів та молекул з'єднуватись в кластери (кластер - пучок) та утворювати конденсовані фази речовини (piдини та тверді тіла), механічні, електричні, оптичні, хiмiчнi властивості речовини в зв'язку з особливостями її атомної та електронної будови.

Атомніа фізика використовує елементи квантової механіки. Виявляється, що всі елементарні частинки мають  властивості як  матеріальних тіл - корпускул, так i хвиль. Корпускули - локалiзованi об`єкти (від грецького слова локус - місце), які рухаються по визначеним (детермінованим) траєкторіям. Хвилі - делокалiзованi об’єкти, які розповсюджуються у всьому просторі, заломлюються, дифрагують та інтерферують. Отже, один i той же об`єкт - елементарна частинка є кентавром, бо виявляє взаємно суперечливі з точки зору здорового глузду властивості: локалiзацiї та делокалiзацiї. Локалізована частинка повинна знаходитись у певній точці простору, а хвиля - делокалiзована й повинна бути розмазаною по всьому простору. Квантова фізика (квантова механіка), яка вивчає корпускулярно-хвильовий дуалізм, притаманний частинкам, фотонам і іншим об’єктам мікросвіту.